Key: PSU Side:
  +3.3V
18-pin motherboard:
  +5V           S            
 
  +12V  
    S       S      
  +5VSB  
 
  -12V    
  Same as AX Platinum
  -5V 10-pin motherboard:  
      S    
  GND  
 
  PG            
 
  Power On  
       
S +3.3V Sense
8-pin CPU:
S +5V Sense         An AX Gold power supply.
S +12V Sense
       
S Ground Sense
  Not used    
6-pin PATA/SATA
     
     
 
12-pin PCIe:
           
           
 
Corsair PSUs that use this pinout:
* AX750
* AX850
Non-Corsair PSUs that use this pinout:
* Seasonic SS-1000XP Platinum 1000W